Štipendijný program

Štipendijný program je určený predovšetkým študentom stredných a vysokých škôl, pochádzajúcich z veľmi chudobných rodín, ktoré si nemôžu dovoliť uhradiť pomerne vysoké školné na strednej škole a veľmi vysoké školné na vysokej škole.

Štipendijný program dáva šancu na vzdelanie mladým ľuďom, ktorí majú záujem študovať, zlepšovať podmienky v ich vlastnej komunite a sú proaktívny.

Štipendium zásadne udeľujeme študentom z najchudobnejších rodín, sirotám, polosirotám, alebo v situácii ak sa v rodine vyskytne závažné ochorenie a študent je z tohoto dôvodu nútený opustiť už začaté štúdium.

Vo výnimočných prípadoch plne hradíme všetky výdavky spojené so získaním základného vzdelania. V tomto prípade ide o deti, ktoré žili na ulici, o deti, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov, a o dievčatá vo vyššom veku, ktorým nikdy nebolo umožnené navštevovať školu.

V súčasnosti Viac než šperk vďaka podporovateľom poskytuje jedno štipendium na VŠ v odbore Verejné zdravotníctvo a sociálna práca, 4 štipendiá na SŠ a 7 štipendíí na ZŠ.

Ak sa chceš zapojiť do ŠTIPENDIJNĚHO PROGRAMU a umožniť chudobnému dieťaťu vzdelávať sa, radi Vám na vyžiadanie zašleme informácie o študentoch čakajúcich na štipendium.
Kontatk: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk