House of Smile

Sociálne a vdelávacie centrum House of Smile v Mtwape a v Kikambale

V najchudobnejších častiach sveta vzdelanie znamená šancu vymaniť sa z bludného kruhu chudoby. Napriek tomu stále množstvo detí, prevažne dievčat túto možnosť nikdy nedostane.
Vzdelané dievčatá/ ženy majú neskôr vyššie šance uplatniť sa na trhu práce, čo zlepšuje ekonomickú situáciu v rodine, neskôr vstupujú do manželstva a vzdelanie u žien priamo úmerne znižuje podvýživu a úcmrtia u detí do 5 rokov.

Jednou z hlavných priorít Viac než šperk je práve sprístupnenie vzdelania pre deti z najchudobnejších rodín a zabezpečiť im právo na vzdelanie.
Od roku 2010 Viac než šperk prevádzkuje knižnicu a detské centrum v slumovej časti mesta Mtwapa pod názvom House of Smile. V roku 2014 Viac nez šperk otvorilo druhú knižnicu v rybárskej dedine Kikambala.

Detské centrá poskytujú:

  • škôlku a detský klub pre deti z ulice
  • knižnicu vybavenú učebnicami, slovníkmi a učebnými pomôckami
  • lekcie anglického jazyka
  • kurzy na PC
  • prípravu detí a študentov na skúšky v škole a pomoc s vypracovávaním domácich úloh
  • anitmalnutričný program
  • lekárske prehliadky

Centrá slúžia aj ako základňa pre sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia v teréne, kde poskytujú pomoc deťom žijúcich v odľahlých vidieckych oblastiach, predovšetkým monitorovaním ich akútnych potrieb, distribúciou potravinovej pomoci, hygienických potrieb, školských uniforiem a v prípade potreby zabezpečujú najnutnejšiu zdravotnícku pomoc, respektíve zabezpečia transport a ošetrenie na najbližšej klinike.

Pomôž dieťaťu získať vzdelanie prostredníctvom programu PODPOR DIEŤA

fotogaléria House of Smile Mtwapa
fotogaléria House of Smile KIkambala

Štipendijný program:

Štipendijný program je určený predovšetkým študentom stredných a vysokých škôl.
Štipendijný program dáva šancu na vzdelanie mladým ľuďom, ktorí majú záujem študovať, zlepšovať podmienky v ich vlastnej komunite a sú proaktívny.
Štipendium udeľujeme zásadne študentom z najchudobnejších rodín, sirotám, polosirotám, alebo v situácii ak sa v rodine vyskytne závažné ochorenie a študent je z tohoto dôvodu nútený opustiť už začaté štúdium.
Vo výnimočných prípadoch plne hradíme všetky výdavky spojené so získaním základného vzdelania. V tomto prípade ide o deti, ktoré žili na ulici, o deti, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov, a o dievčatá vo vyššom veku, ktorým nikdy nebolo umožnené navštevovať školu.

Ak sa chceš zapojiť do ŠTIPENDIJNĚHO PROGRAMU a umožniť chudobnému dieťaťu vzdelávať sa, radi Vám na vyžiadanie zašleme informácie o študentoch čakajúcich na štipendium.

Kontakt: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk

fotogaléria